Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Статут

Стату Яготинського БДЮТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення

Яготинської міської ради 21.01.2021

№ 175-05-VІІІ

СТАТУТ

Яготинського будинку дитячої та юнацької творчості

Яготинської міської ради

(нова редакція)

КОД ЄДРПОУ: 24892150

м. Яготин

Київська область

2021

ЗМІСТ

 1. Загальні положення
 2. Види, мета та завдання діяльності закладу позашкільної освіти
 3. Структура закладу позашкільної освіти
 4. Організаційно-правові засади діяльності закладу позашкільної освіти.
 5. Організація освітнього процесу
 6. Учасники освітнього процесу
 7. Управління та громадське самоврядування закладу позашкільної освіти
 8. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база закладу позашкільної освіти
 9. Контроль за діяльністю закладу позашкільної освіти
 10. Ліквідація, реорганізація та перепрофілювання закладу позашкільної освіти
 11. Міжнародне співробітництво
 12. Внесення змін і доповнень до Статуту

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заклад позашкільної освіти – Яготинський будинок дитячої та юнацької творчості Яготинської міської ради (далі – Заклад) – є комплексним закладом позашкільної освіти, комунальною власністю Яготинської міської ради.

1.2. Найменування закладу позашкільної освіти: – повне (українською) – Яготинський будинок дитячої та юнацької творчості Яготинської міської ради.

1.3. Скорочена назва: Яготинський БДЮТ

Юридична адреса: провулок Шмідта, будинок 1, місто Яготин, Бориспільський район, Київська область, 07700, Україна

тел. (04575) 56427

E-mail: [email protected], [email protected],

код ЄДРПОУ-24892150

1.4. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р.

N 433, розпорядчими документами департаменту освіти і науки Київської області, рішеннями сесій міської ради, розпорядженнями голови Яготинської міської ради, наказами начальника відділу освіти, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.5. Засновник Закладу:

– засновником Закладу є Яготинська міська рада (Код ЄДРПОУ 05408823), (далі – Засновник);

– Засновник здійснює фінансування, матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, транспортні засоби, встановлює їх статус.

1.6. Заклад є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Заклад набуває з дня його державної реєстрації.

1.7. Заклад здійснює свою діяльність на підставі і відповідно до чинного законодавства України, розпорядчих документів та доручень Засновника цього Статуту.

1.8. Заклад має печатку, штамп, ідентифікаційний код, може мати рахунки в установах банків, бланки та інші реквізити, фінансується відповідно до законодавства.

1.9. Заклад несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна відповідно до чинного законодавства.

1.10. Заклад не несе відповідальності за зобов’язаннями держави та Засновника, а держава та Засновник не несуть відповідальності за зобов’язаннями Закладу.

1.11. Заклад здійснює навчання і виховання вихованців, учнів, слухачів у позаурочний та позанавчальний час.

1.12. Головною метою Закладу є: доступність позашкільної освіти, добровільність вибору вихованцями, учнями, слухачами форм і видів діяльності за інтересами, правового і соціального захисту, науковість.

1.13 У Закладі визначена держана мова навчання – українська.

2. ВИДИ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

2.1. Види діяльності за КВЕД -2010:

– освіта у сфері культури;

– інші види освіти, н.в.і.у.

2.2. Мета і основні завдання діяльності Закладу:

– реалізація державної політики у галузі освіти;

– створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів, слухачів;

– організація дозвілля вихованців, учнів, слухачів, пошук нових форм діяльності, профілактика бездоглядності, правопорушень;

– виховання у громадянина України патріотизму та поваги до Конституції України, народних звичаїв, традицій, а також до традицій інших народів та націй;

– задоволення освітньо-культурних, професійних потреб у творчій самореалізації, які не забезпечуються іншими складовими структурами освіти;

– пошук, підтримка, розвиток обдарованості вихованців, учнів, слухачів;

– формування здорового способу життя вихованців, учнів, слухачів, формування свідомого і відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, вдосконалення фізичного розвитку;

– вільний розвиток особистості і формування життєвого досвіду;

– здобуття учнями, вихованцями, слухачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності;

– здійснення інформаційно-методичної та масової роботи, інтеграційної програми діяльності.

3. СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

3.1. Заклад має статус комунальної форми власності. Структуру Закладу становлять: гуртки, творчі об’єднання, секції, що працюють на базі Закладу, закладів загальної середньої освіти об’єднаної громади, закладів дошкільної освіти міста та стадіону «Колос».

3.2. Заклад є комплексним навчальним закладом, що організовує роботу з вихованцями, учнями, слухачами за різними напрямами позашкільної освіти відповідно ст.15 Закону «Про позашкільну освіту»: художньо-естетичним, науково-технічним, соціально-реабілітаційним, туристсько-краєзнавчим, гуманітарним, еколого-натуралістичним, дослідно-експериментальним, військово-патріотичним, фізкультурно-спортивним, оздоровчим.

3.3. Головні завдання методичної роботи:

– розвиток загальної та духовної культури педагогічних працівників;

– фахове вдосконалення організаторів виховного процесу, активізація їхньої творчої діяльності;

– збагачення методичного арсеналу, сучасних технологій навчання;

– підготовка педагогів до інноваційної діяльності;

– уникнення формалізму;

– створення умов для інноваційної діяльності.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

4.1. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством та державою за:

– безпечні умови освітньої діяльності, дотримання державних стандартів освіти;

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни.

4.2. Заклад має право:

– визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із Засновником;

– визначати варіативну частину робочого навчального плану;

– в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

– спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

– використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

– бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

– залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

– розвивати власну соціальну базу: створювати структурні підрозділи, у тому числі відокремлені структурні підрозділи (філії).

4.3. Заклад співпрацює з іншими освітніми закладами, трудовими колективами, громадськими організаціями, творчими колективами, товариствами, фондами, сім’ями, громадянами. Взаємовідносини Закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

4.4. Заклад може входити до складу навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншими закладами освіти.

4.5. У випадках, передбачених законодавством України, Заклад може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник Закладу має право затверджувати перелік платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Платні послуги не можуть надаватись Закладом замість або в межах освітньої діяльності, визначеної освітніми програмами, навчальними планами і програмами. Платні послуги можуть надаватися за напрямами діяльності Закладу.

4.6. У встановленому законодавством порядку Заклад сприяє створенню з ініціативи учасників освітнього процесу дитячих і юнацьких громадських об’єднань і організацій, що діють відповідно до його мети і програми.

4.7. Створення і діяльність політичних партій, громадсько-політичних і релігійних рухів, тощо Закладом забороняється.

4.8. Заклад може самостійно розробляти, реалізувати і запроваджувати інвестиційні та інноваційні механізми для залучення інвесторів з метою забезпечення виконання освітніх програм.

4.9. Заклад організовує свою діяльність відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, що затверджуються директором.

4.10. Працівники Закладу відповідно до ст.26 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” проходять безоплатний медичний огляд один раз на рік на базі медичних закладів громади.

4.11. Інтереси трудового колективу представляє профспілковий комітет Закладу.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Освітній процес у Закладі здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я у різноманітних організаційних формах: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальні заняття, навчально-тренувальні заняття, практичні роботи, конференції, семінари, репетиції, концерти, вікторини, читання, екскурсії, походи тощо.

5.2. Заклад працює за освітніми програмами, які розробляються з урахуванням інтересів вихованців, учнів і слухачів, потреб сім’ї, запитів інших закладів освіти, молодіжних і дитячих громадських організацій, особливостей соціально-економічного розвитку громади, її культурних традицій, передбачає освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти; самостійно вирішує питання підбору кадрів, здійснення освітньої, науково-методичної, комерційної, фінансової, господарської та іншої діяльності у межах, визначених законодавством України та цим Статутом. Освітня програма схвалюється педагогічною радою Закладу та затверджується керівником.

5.3. Заклад може використовувати типові освітні програми або розробляти свої освітні програми на основі типових освітніх програм. Роботу гуртків, секцій, відділів, відділень може планувати за освітніми програмами з позашкільної освіти, затвердженими МОН України, а також за іншими освітніми програмами, за умови їх затвердження відповідними місцевими органами виконавчої влади. Експериментальні навчальні плани складаються з урахуванням типового навчального плану. Залежно від програми навчання проводиться від одного до кількох років.

5.4. На основі освітньої програми Заклад складає та затверджує річний план роботи та навчальний план Закладу, що конкретизують організацію освітнього процесу.

5.5. Індивідуальне навчання в Закладі проводиться відповідно до порядку, затвердженого МОН України.

5.6. Заклад при наявності висококваліфікованих кадрів, відповідних матеріально-технічних умов, може організовувати проведення на своїй освітній базі виробничої та педагогічної практики учнів і студентів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих закладів освіти.

5.7. Середня наповнюваність груп та інших організаційних форм у Закладі становить, як правило 10-15 вихованців, учнів, слухачів. Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об’єднань встановлює, як правило, директор залежно від профілю, навчальних планів, освітніх програм, психофізичної доцільності та можливостей організації освітнього, тренувального процесу, рівня майстерності вихованців, учнів та слухачів і становить не більше 25 вихованців, учнів, слухачів.

5.8. Прийом дітей може здійснюватися протягом навчального року (залежно від комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань) за бажанням вихованців, учнів і слухачів та за згодою батьків або осіб, які їх заміняють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляє Заклад. Прийом вихованців, учнів і слухачів здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх заміняють. При прийомі до спортивних, спортивно- технічних, туристських, хореографічних об’єднань необхідна медична довідка про стан здоров’я, а також відсутність відповідних протипоказань.

5.9. До Закладу зараховуються вихованці, учні і слухачі, як правило, віком від 4 до 21 року, які можуть навчатися в одновікових або різновікових гуртках:

– вихованці – особи, які відвідують гуртки, клуби, творчі об’єднання, секції Закладу за інтересами, здібностями та нахилами, отримують допрофесійну підготовку;

– учні – особи, які відвідують класи та інші творчі об’єднання Закладу, навчально-виховна робота в яких організована у формі класно-урочної або іншої системи;

– слухачі – особи, які проводять дослідницьку, пошукову та експериментальну роботу з різних проблем науки, техніки, мистецтва, учні загальноосвітніх, професійно-технічних закладів освіти різних типів, студенти вищих закладів І-ІІ рівнів акредитації.

5.10. З дозволу керівника Закладу та за згодою керівника гуртка в його роботі разом з вихованцями можуть брати участь батьки, які надають організаційну і практичну допомогу.

5.11. Навчання здійснюється в одновікових і різновікових об’єднаннях за інтересами (гурток, секція, студія, клуб, ансамбль, театр тощо).

Гурток – це об’єднання вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх нахилів, здібностей, інтересів до конкретного виду діяльності з врахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я. Група – це складова гуртка, відділу, відділення або іншого творчого об’єднання одного профілю.

Секція – це об’єднання вихованців, учнів і слухачів для проведення дослідницької, пошукової та експериментальної роботи з різних проблем науки, техніки, мистецтва, а також за спортивно – технічним, туристсько – краєзнавчим або іншим напрямом діяльності.

Студія – це об’єднання вихованців, учнів і слухачів з різних видів або жанрів мистецтва: музичного, вокально – хорового, театрального, хореографічного, фольклорного, фольклорно – етнографічного, акторського, образотворчого, декоративно – ужиткового, кіно-, відео-, фотоаматорського, літературно – творчого, композиторського.

Клуб – це добровільне об’єднання вихованців, учнів, слухачів і дорослих людей на основі єдності інтересів до певних проблем: громадських, технічних, літературних, музичних і т.д. Робота клубу будується на принципах добровільності, співробітництва дорослих і дітей. Клуб може діяти за окремим положенням та освітньою програмою як структурний підрозділ Закладу.

5.12. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, уроків, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються Закладом у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Тривалість занять у Закладі визначається освітньою програмою, навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів і слухачів: віком від 4 до 6 років – 30 хвилин; віком від 6 до 7 років – 35 хвилин; інших – 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання і визначаються робочим режимом щоденної роботи (розкладом занять).

5.13. Режим щоденної роботи встановлюється Закладом на основі рекомендацій МОН України. Заклад забезпечує безпечні умови навчання, виховання та праці. У канікулярні, святкові та неробочі дні Заклад працює за окремим планом.

5.14. Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 по 15 вересня, які вважаються робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання.

5.15. У Закладі об’єднання за інтересами структурно формуються за трьома рівнями: І рівень – початковий: гуртки, клуби, секції, студії загальнорозвиваючого спрямування, які сприяють виявленню творчих здібностей дітей або спрямуванню їх інтересів до творчої діяльності.

ІІ рівень – основний: гуртки, клуби, секції, студії, які розвивають інтереси дітей та учнівської молоді, надають їм додаткову освіту, задовольняють потреби у професійній орієнтації.

ІІІ рівень – вищий: творчі об’єднання за інтересами для юних талантів, обдарованих дітей та учнівської молоді. Відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспективи діяльності творчого об’єднання, його кількісний склад, кількість годин для опанування освітніх програм тощо.

5.16. Педагогічний колектив Закладу працює згідно з розкладом навчальних занять, затвердженого директором. Розклад складається на І, ІІ семестр та літній період з урахуванням педагогічної доцільності та максимальної економії часу керівника гуртка, студії, клубу, секції тощо.

5.17. Заклад організовує роботу своїх учнівських об’єднань на базі власного приміщення, у приміщеннях закладів загальної середньої та дошкільної освіти відповідно до укладених угод.

5.18. Заклад може видавати своїм випускникам відповідні документи про позашкільну освіту в порядку, встановленому МОН України. Випускникам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видається документ про позашкільну освіту. Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються МОН України. Виготовлення документів про позашкільну освіту здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

5.19. Колектив Закладу організовує і проводить різноманітні очно-заочні масові свята, змагання, огляди та інші заходи; забезпечує різноманітність форм і змісту відпочинку, можливість вибору для одноразових непостійних відвідувачів Закладу, а також організованих груп дітей, учнівської молоді та сім’ї. У масовій роботі Заклад взаємодіє з сім’єю, громадськими організаціями, закладами освіти, позашкільними, культурно-освітніми, спортивними установами та організаціями об’єднаної громади.

5.20. Заклад готує команди та делегації для участі в міських, обласних та всеукраїнських масових заходах.

5.21. З метою пропаганди еколого-природоохоронної, туристсько- краєзнавчої, фізкультурно- спортивної та військово- патріотичної діяльності, науково-технічної та декоративно-прикладної творчості, залучення вихованців, учнів і слухачів до творчої праці Заклад може використовувати постійнодіючу виставку, залучати засоби масової інформації.

5.22. У Закладі здійснюється методична робота, спрямована на удосконалення освітнього процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників закладу. Відповідно до вимог засновника і попиту надається допомога педагогічним колективам закладів загальної середньої освіти.

6. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

6.1. Учасниками освітнього процесу в Закладі освіти є:

– вихованці, учні, слухачі;

– директор;

– заступник директора;

– методисти;

– керівники гуртків;

– практичний психолог;

– культорганізотор;

– батьки або особи, які їх замінюють;

– представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у здійсненні освітнього процесу.

6.2. Вихованці, учні, слухачі мають гарантоване державою право на:

– здобуття позашкільної освіти відповідно до особистих здібностей, обдаровань, уподобань та інтересів;

– добровільний вибір виду діяльності;

– навчання у декількох гуртках, групах, інших творчих об’єднаннях;

– безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

– користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновновлювальною та оздоровчою базою Закладу;

– участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи: конференціях, олімпіадах, спортивних та туристичних змаганнях;

– вільне вираження поглядів, переконань;

– представлення в органах громадського самоврядування Закладу;

– захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність; від відволікання за рахунок навчального часу до робіт і здійснення заходів, не пов’язаних із навчальним процесом;

– на захист прав та організацію навчання і виховання неповнолітніх дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-інвалідів, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, згідно із законодавством України;

– на різні види морального стимулювання та матеріального заохочення для переможців районних, міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, турнірів, олімпіад, виставок, змагань;

– на пільгове або безоплатне відвідування музеїв, історико-архітектурних пам’ятників у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

– пільговий проїзд до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів.

6.3. Вихованці, учні, слухачі зобов’язані:

– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

– підвищувати свій загальний культурний рівень;

– дотримуватися морально-етичних норм;

– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

– бережливо ставитися до комунального, громадського і особистого майна;

– дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Закладу.

6.4. Педагогічні працівники мають право на:

– внесення керівництву пропозицій щодо поліпшення освітнього процесу, подання на розгляд керівництва та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, учнів і слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у Закладі;

– вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

– участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування Закладу, в заходах, пов’язаних з організацією освітнього процесу;

– проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;

– вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів навчання з вихованцями, учнями і слухачами;

– захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

– соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

– об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

6.5. Педагогічні працівники зобов’язані:

– виконувати навчальні плани та освітні програми;

– формувати вміння і навички з різних напрямків позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів;

– сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців, учнів і слухачів відповідно до їхніх нахилів та запитів, а також збереженню здоров’я;

– визначати мету та конкретні завдання Закладу, обирати адекватні засоби їх реалізації;

– здійснювати контроль за дотриманням вихованцями, учнями і слухачами морально-етичних норм поведінки, Правил внутрішнього трудового розпорядку Закладу;

– дотримуватися норм педагогічної етики, поважати гідність вихованця, учня і слухача, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства, виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

– берегти здоров’я вихованців, учнів і слухачів, захищати їхні інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

– виховувати повагу до батьків, жінок, старших за віком людей;

– сприяти розвитку інтересу до вивчення народних традицій, духовних і культурних надбань народу України;

– постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

– вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);

– виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

– дотримуватися вимог Статуту Закладу, виконувати Правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки;

– брати участь у роботі педагогічної ради Закладу;

– виконувати накази і розпорядження директора Закладу , органів державного управління, до сфери управління яких належать Заклад.

6.6. Керівники гуртків, груп та інших творчих об’єднань Закладу працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором.

6.7. Обсяг педагогічного навантаження у Закладі визначається директором згідно із чинним законодавством. Педагогічне навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

6.8. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування вихованців, учнів, слухачів Закладу протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

6.9. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

6.10. Атестація педагогічних працівників Закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до положень про атестацію педагогічних працівників, затверджених відповідними центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідній сфері.

6.11. Атестація Закладу здійснюється відповідно наказу Державної служби якості освіти України від 07.12.2020 р. № 01-11/78.

6.12. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації або порушують цей Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку Закладу, не виконують посадові обов’язки, умови договору, контракту, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

6.13. Педагогічних та інших працівників Закладу призначає на посади та звільняє з посад його керівник у порядку, передбаченому установчими документами Закладу відповідно до законодавства. Їхні права й обов’язки регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6.14. Батьки вихованців, учнів і слухачів та особи, які їх замінюють, є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до Закладу.

6.15. Батьки вихованців, учнів і слухачів та особи, які їх замінюють, мають право:

– обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування Закладу;

– звертатися до органів управління освітою, директора Закладу та органів громадського самоврядування з питань навчання та виховання дітей;

– приймати рішення про участь своєї дитини в інноваційній діяльності Закладу;

– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально- виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Закладу;

– захищати законні інтереси вихованців, учнів і слухачів в органах громадського самоврядування Закладу та у відповідних державних, судових установах.

7. УПРАВЛІННЯ ТА ГРОМАДСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

7.1. Вищим органом управління Закладу є Яготинська міська рада. Уповноваженим органом управління – відділ освіти Яготинської міської ради.

7.2. До виключної компетенції Засновника Закладу належать повноваження щодо прийняття рішень про:

– затвердження установчих документів Закладу та змін і доповнень до них;

– затвердження обсягів фінансування Закладу;

– ліквідацію та реорганізацію (злиття, приєднання, перетворення, поділ) Закладу;

– закріплення нерухомого майна за Закладом на праві оперативного управління, про зміну правового режиму переданого майна, або вилучення такого майна;

– затвердження цільових комплексних програм культурно-освітнього розвитку та проведення культурно- мистецьких заходів;

– збереження і зміцнення матеріально-технічної бази Закладу, розвиток мережі;

– створення належних умов для вибору вихованцями, учнями і слухачами видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб, які їх замінюють;

– введення додаткових педагогічних ставок, визначення контингенту вихованців, учнів і слухачів;

– залучення вихованців, учнів і слухачів, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, до різних форм позашкільної освіти;

– забезпечення соціального захисту вихованців, учнів і слухачів, педагогічних працівників, спеціалістів та інших працівників Закладу;

– організація в установленому порядку підвищення кваліфікації, атестації педагогічних працівників Закладу;

– координація діяльності педагогічного колективу Закладу, громадських організацій, підприємств та сім’ї щодо одержання вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;

– узагальнення та поширення досвіду роботи Закладу;

– створення умов для розвитку Закладу;

– сприяння створенню піклувальних та опікунських рад, благодійних фондів.

7.3. Керівництво Закладом здійснює директор. Посаду директора може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню посадових обов’язків.

7.4. Директора Закладу призначає та звільняє з посади уповноважений орган управління освіти у порядку, визначеному законодавством України.

7.5. Директор Закладу:

– здійснює безпосереднє управління Закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність Закладу;

– самостійно, в межах, визначених законодавством України та цим Статутом, вирішує питання діяльності Закладу;

– є представником Закладу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами;

– організовує освітній процес та забезпечує контроль за виконанням навчальних планів, освітніх програм;

– забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості позашкільної освіти;

– забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Закладу;

– сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Закладу;

– здійснює керівництво колективом, приймає на роботу і звільняє з роботи працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

– забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

– встановлює порядок робочого дня, порядок проведення обліку робочого часу згідно із законодавством України про працю, розробляє структуру та штатний розпис;

– здійснює розподіл і перерозподіл педагогічного навантаження;

– створює належні умови для здобуття вихованцями, учнями, слухачами позашкільної освіти;

– розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Закладу;

– приймає управлінські рішення з основної діяльності та кадрової роботи, які є обов’язковими для виконання працівниками Закладу, організовує та контролює їх виконання;

– здійснює заходи щодо зміцнення матеріальної бази Закладу та його технічного оснащення, забезпечує ефективне використання та дбайливе збереження майна, закріпленого за ним;

– готує на погодження та затвердження навчальний план, річний план роботи, програми, проєкти договорів, проєкт змін до Статуту, «Правила внутрішнього трудового розпорядку»;

– забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, законодавства про працю, норм та правил охорони праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки, соціального страхування та дотримання трудової дисципліни всіма працівниками;

– забезпечує право вихованців, учнів і слухачів на захист від будь-яких форм фізичної або психічного насильства;

– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

– застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників;

– встановлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам відповідно до законодавства України та колективного договору;

– порушує клопотання про заохочення педагогічних та інших працівників;

– здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

7.6. Директор є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління Закладу.

7.7. Педагогічна рада Закладу:

– планує роботу закладу;

– схвалює освітню програму Закладу та оцінює результативність її виконання;

– формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

– приймає рішення щодо видачі документів про позашкільну освіту;

– розглядає актуальні питання організації, забезпечення та розвитку освітнього процесу в закладі, його структурних підрозділах;

– обговорює питання та визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів, вихованців, слухачів, працівників Закладу та інших учасників освітнього процесу;

– розглядає питання щодо відповідальності учнів, вихованців, слухачів, працівників Закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

– розглядає інші питання, віднесені законом та Статутом закладу освіти до її повноважень. Рішення педагогічної ради Закладу вводяться в дію рішеннями директора Закладу.

7.8. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається доцільністю, але вони не можуть відбуватися рідше ніж двічі на рік.

7.9. У закладі можуть діяти:

– органи самоврядування працівників закладу;

– органи учнівського самоврядування;

– органи батьківського самоврядування;

– інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу. 7.10. Органом громадського самоврядування трудового колективу є загальні збори трудового колективу Закладу.

7.11. До компетенції зборів трудового колективу відносяться:

– розгляд та затвердження проєкту колективного договору, звіти про його виконання;

– погодження Правил внутрішнього трудового розпорядку;

– розгляд результатів роботи трудового колективу за рік, обговорення інших важливих питань діяльності Закладу;

– участь у матеріальному та моральному стимулюванні продуктивної праці; – порушення клопотань про представлення працівників Закладу до державних нагород.

7.12. Збори трудового колективу проводяться в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Про їх проведення члени трудового колективу сповіщаються усними та письмовими повідомленнями. Позачергові загальні збори скликаються профспілковим комітетом Закладу, якщо цього вимагають інтереси трудового колективу.

7.13. Ініціатором скликання загальних зборів трудового колективу може виступати Засновник Закладу або уповноважений ним орган.

7.14. Загальні збори трудового колективу можуть бути скликані на вимогу 2/3 штатного списку трудового колективу Закладу.

7.15. Загальні збори трудового колективу визнаються правомочними, якщо в них беруть участь більш ніж 2/3 штатного списку членів трудового колективу Закладу. Рішення приймають більшістю голосів присутніх.

7.16. Відповідно до покладених на Заклад завдань працівники мають право:

– за погодженням з відділом освіти Яготинської міської ради одержувати від навчальних закладів, установ необхідні матеріали для виконання функцій відповідно до вимог цього Статуту;

– залучати спеціалістів для опрацювання та розробки прогнозних показників розвитку освіти, статистичних даних, тощо і здійснювати контроль за дотриманням та достовірністю статистичних та інших даних, що подаються відповідними закладами і установами до відділу освіти Яготинської міської ради.

7.17. У Закладі можуть функціонувати методичні об’єднання, відділи, відділення, що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.

8. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

8.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу проводиться відповідно до законодавства України та даного Статуту.

8.2. Майно Закладу становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Закладу.

Майно Закладу є об’єктом спільної власності об’єднаної громади і належить їй на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Заклад користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства, цього Статуту та рішень Засновника.

8.3. Заклад не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

При цьому, відчуження, списання, застава та передача в користування (оренду) майна, що є власністю громади і закріплене за закладом на праві оперативного управління, здійснюється з дозволу Засновника, у встановленому ним порядку.

Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних засобів, Заклад має право лише у межах повноважень, наділених Засновником та способу, що передбачений чинним законодавством.

8.4. Контроль за ефективністю використання та збереження закріпленого за Закладом майна здійснює орган управління освітою Яготинської міської ради. У разі зміни директора, обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Закладу в порядку, передбаченому законодавством України.

8.5. Заклад є комунальною установою, фінансування якого здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також може здійснюватися за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

8.6. Діти із багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти з особливими освітніми потребами, діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно.

8.7 Додатковими джерелами фінансування Закладу є:

– кошти, одержані за надання додаткових освітніх послуг, роботи, виконані Закладом на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян, доходи від реалізації власної продукції, від надання в оренду приміщень, обладнання, що не оподатковуються і спрямовуються на соціальні потреби та розвиток Закладу;

– гуманітарна допомога;

– дотації з місцевих бюджетів;

– добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій та окремих громадян.

8.8. Кошти, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування, використовуються Закладом на діяльність, передбачену Статутом. Бюджетне фінансування Закладу не може зменшуватися або припинятися у разі наявності у Закладі додаткових джерел фінансування. Не використані в поточному році позабюджетні кошти Закладу не можуть бути вилучені, крім випадків, передбачених законодавством України.

8.9. Заклад у процесі проведення фінансово-господарської діяльності має право самостійно:

– розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності;

– розвивати власну матеріальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, профільних таборів, туристичних баз;

– володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Статуту;

– виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту.

8.10. Матеріально-технічна база Закладу включає приміщення, обладнання, засоби зв’язку, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі Закладу.

8.11. Для проведення навчальної, спортивної, туристської роботи Закладу можуть надаватись в користування або оренду спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безкоштовно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об’єктів у користування або в оренду визначається Засновником відповідно до законодавства України.

8.12. Майно Закладу може вилучатися Засновником лише за умови подальшого використання цього майна і коштів, одержаних від його реалізації, на розвиток позашкільної освіти у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

8.13. Заклад при здійсненні фінансово-господарської діяльності має право, відповідно до законодавства, на надання платних послуг, реалізацію видавничої продукції власного виробництва та продукції, виготовленої вихонцями під час занять.

8.14. Відповідно до законодавства, Заклад має право заохочувати кращих вихованців за рахунок коштів, отриманих від господарської діяльності. За успіхи у навчанні для гуртківців передбачено такі форми морального та матеріального заохочення: грамота, диплом, цінний подарунок, премія, оголошення подяки.

8.15. Заклад має право замовляти та купувати у державних, кооперативних та громадських підприємств, організацій, установ, а також у приватних осіб продукцію та послуги, необхідні для виконання планових завдань і розвитку Закладу.

8.16. Заклад приймає внески батьків, порядок отримання та використання їх здійснюється відповідно до чинного законодавства.

8.17. Ведення діловодства та звітності у Закладі здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

9.1. Державний нагляд (контроль) у сфері позашкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту».

9.2. Контроль за ефективним використанням та збереженням майна Закладу здійснює Засновник.

9.3. Контроль за галузевою діяльністю Закладу здійснює відділ освіти Яготинської міської ради.

9.4. Відносини Закладу з органами державної влади та місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законодавчих актів, які визначають компетенцію цих органів.

10. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

10.1. Рішення про реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання Закладу приймає Засновник.

10.2. Заклад може створювати свої структурні підрозділи, у тому числі відокремлені структурні підрозділи (філії).

10.3. Припинення діяльності Закладу здійснюється шляхом ліквідації чи реорганізації (приєднання, виділення, поділу, злиття, перетворення) в порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.4. Ліквідація та реорганізація Закладу здійснюється за рішенням Засновника відповідно до законодавства та за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною згідно чинного законодавства.

10.5. У разі реорганізації та ліквідації Закладу працівникам, які звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені відповідним законодавством України.

10.6. У разі злиття майна Закладу з іншим суб’єктом освітнього процесу усі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта освітнього процесу, що утворюється внаслідок злиття. У разі приєднання майна Закладу до іншого суб’єкта освітнього процесу, до останнього переходять усі його майнові права та обов’язки.

У разі поділу майна Закладу, усі його майнові права і обов’язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових об’єктів освітнього процесу, що утворені внаслідок цього поділу.

У разі виділення одного або кількох нових суб’єктів освітнього процесу, до кожного з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов’язки майна Закладу.

У разі перетворення Закладу в інший суб’єкт освітнього процесу, усі його майнові права і обов’язки переходять до новоутвореного суб’єкта освітнього процесу.

10.7. Заклад може бути ліквідований:

– за рішенням Яготинської міської ради;

– за рішенням суду;

– в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

10.8. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління майном Закладу.

10.9. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу, виявляє його дебіторів, кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс та подає його власнику.

10.10. Заклад вважається реорганізованим або ліквідованим з дня внесення відповідного запису до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності.

10.11. При ліквідації Закладу майно залишається у власності Яготинської міської ради.

11. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

11.1. Заклад має право:

– укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку;

– встановлювати прямі міжнародні зв’язки на основі укладених угод про обмін творчими учнівськими та педагогічними колективами;

– проводити спільні заходи, що зазначені у Статуті тощо.

11.2. Адміністрація Закладу здійснює підбір і несе відповідальність за підготовку і оформлення матеріалів працівників та вихованців,учнів, слухачів для направлення їх за кордон з метою обміном досвідом, участі у різних заходах, конкурсах, оглядах, змаганнях, фестивалях, олімпіадах та інше.

11.3. Навчальне обладнання, прилади, що надходять із-за кордону для Закладу, проходять оформлення відповідно до чинного законодавства.

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

12.1. Внесення змін і доповнень до Статуту Яготинського будинку дитячої та юнацької творчості Яготинської міської ради проводиться шляхом викладу його у новій редакції, затвердженій Засновником, та підлягає державній реєстрації згідно чинного законодавства України.

Міський голова Наталія ДЗЮБА

Чи була ця стаття корисною?

Схожі статті